Algemene Voorwaarden van Qualityours als onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DATWORKS B.V. (hierna: DATWORKS) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80342183 en is gevestigd aan Brugsteeg 13 (3582AZ) te Utrecht.

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Qualityours als onderdeel van DATWORKS.
 7. Producten: De Producten die door Qualityours als onderdeel van DATWORKS worden aangeboden zijn van hoogstaande kwaliteit, ofwel ontwikkeld naar eigen idee en ontworpen onder eigen label (“Qualityours”), dan wel ingekochte Producten van (toe)leveranciers. Alle Producten worden in beginsel aangeboden op de online omgeving “Qualityours”, het online verkoopkanaal van DATWORKS.
 8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Qualityours als onderdeel van DATWORKS.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Qualityours als onderdeel van DATWORKS en iedere Overeenkomst tussen Qualityours als onderdeel van DATWORKS en een Koper en op elk Product dat door Qualityours als onderdeel van DATWORKS wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Qualityours als onderdeel van DATWORKS aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Qualityours als onderdeel van DATWORKS zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan inzien en desgewenst opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Qualityours als onderdeel van DATWORKS is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door Qualityours als onderdeel van DATWORKS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Qualityours als onderdeel van DATWORKS gedane Aanbod is vrijblijvend. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Qualityours als onderdeel van DATWORKS het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Qualityours als onderdeel van DATWORKS gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Qualityours als onderdeel van DATWORKS niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Qualityours als onderdeel van DATWORKS kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. Qualityours als onderdeel van DATWORKS verkoopt tevens Producten die zijn gemaakt van een natuurproduct, zoals leer, alsmede verkoopt Qualityours als onderdeel van DATWORKS handgemaakte c.q. handwerk Producten (zoals bijvoorbeeld schilderijen). Natuurproducten en handwerkproducten zijn door diens oorspronkelijke eigenschappen uniek en daardoor zijn individuele Producten doorgaans niet hetzelfde.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Qualityours als onderdeel van DATWORKS zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Qualityours als onderdeel van DATWORKS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Qualityours als onderdeel van DATWORKS heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Qualityours als onderdeel van DATWORKS gedaan worden via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Qualityours als onderdeel van DATWORKS, zal Qualityours als onderdeel van DATWORKS de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Qualityours als onderdel van DATWORKS daaraan niet gebonden.
 5. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Qualityours als onderdeel van DATWORKS zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Qualityours als onderdeel van DATWORKS het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Qualityours als onderdeel van DATWORKS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS zijn verstrekt, heeft Qualityours als onderdeel van DATWORKS het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Qualityours als onderdeel van DATWORKS niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Qualityours als onderdeel van DATWORKS, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Qualityours als onderdeel van DATWORKS kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Qualityours als onderdeel van DATWORKS is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Qualityours als onderdeel van DATWORKS bekend was.
 7. Koper vrijwaart Qualityours als onderdeel van DATWORKS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 - Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Qualityours als onderdeel van DATWORKS of er door andere omstandigheden buiten de macht van Qualityours als onderdeel van DATWORKS enige vertraging ontstaat, heeft Qualityours als onderdeel van DATWORKS recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Qualityours als onderdeel van DATWORKS schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Qualityours als onderdeel van DATWORKS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Qualityours als onderdeel van DATWORKS of een externe vervoerder is Qualityours als onderdeel van DATWORKS, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Qualityours als onderdeel van DATWORKS gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Qualityours als onderdeel van DATWORKS een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Qualityours als onderdeel van DATWORKS behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 - Verpakking en transport

 1. Qualityours als onderdeel van DATWORKS verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Qualityours als onderdeel van DATWORKS erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS te worden gemeld op qualityours@dat-works.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Qualityours als onderdeel van DATWORKS op de wijze zoals door Qualityours als onderdeel van DATWORKS aangegeven.
 5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS, conform de retour instructies van Qualityours als onderdeel van DATWORKS. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS te wijten is, zal Qualityours als onderdeel van DATWORKS na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Qualityours als onderdeel van DATWORKS.

Artikel 9 - Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw ten aanzien van Koper zijnde een Consument en exclusief btw ten aanzien van Koper zijnde een Bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Qualityours als onderdeel van DATWORKS geen invloed heeft, kan Qualityours als onderdeel van DATWORKS deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Qualityours als onderdeel van DATWORKS. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Qualityours als onderdeel van DATWORKS een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Qualityours als onderdeel van DATWORKS gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Qualityours als onderdeel van DATWORKS op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Qualityours als onderdeel van DATWORKS heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Qualityours als onderdeel van DATWORKS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Qualityours als onderdeel van DATWORKS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Qualityours als onderdeel van DATWORKS zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Qualityours als onderdeel van DATWORKS meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Qualityours als onderdeel van DATWORKS geleverde zaken, blijven eigendom van Qualityours als onderdeel van DATWORKS totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Qualityours als onderdeel van DATWORKS gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Qualityours als onderdeel van DATWORKS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Qualityours als onderdeel van DATWORKS haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Qualityours als onderdeel van DATWORKS zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Qualityours als onderdeel van DATWORKS heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Qualityours als onderdeel van DATWORKS. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Qualityours als onderdeel van DATWORKS zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS worden vergoed door Koper.

Artikel 12 - Garantie

Qualityours als onderdeel van DATWORKS staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS.

 Artikel 13 - Tweedehands producten

 1. Koper zijnde een Bedrijf dient direct na de aanschaf van het Product, het Product te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst. Qualityours als onderdeel van DATWORKS geeft uitdrukkelijk geen garantie op de tweedehands producten. Qualityours als onderdeel van DATWORKS verklaart dat het product naar behoren is getest op het moment dat het product het magazijn verlaat. Koper kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.
 2. Indien Koper een Consument betreft, heeft deze recht op vervanging van het Product indien wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van het Product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat Qualityours als onderdeel van DATWORKS niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Qualityours als onderdeel van DATWORKS op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat Qualityours als onderdeel van DATWORKS nooit verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper. Koper dient de voorschriften en instructies van Qualityours als onderdeel van DATWORKS op te volgen.
 3. De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Koper.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Qualityours als onderdeel van DATWORKS de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Qualityours als onderdeel van DATWORKS, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS te retourneren en de eigendom aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Qualityours als onderdeel van DATWORKS, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

Artikel 14 - Gebruiksvoorschriften Producten

 1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van de fabrikant en/of eventuele (aanvullende) voorschriften van Qualityours als onderdeel van DATWORKS op te volgen.
 2. Koper dient de Producten zorgvuldig te bewaren.
 3. In verband met de materialen dient de Koper niet met Producten te gaan zwemmen, douchen, sporten en/of slapen. Ook dient Koper rekening te houden met (schadelijke) stoffen van make-up, parfum, verzorgings- en reinigingsproducten die de Producten kunnen aantasten, beschadigen en/of laten verkleuren. Indien Koper in deze situaties de Producten draagt, kunnen de Producten kleur verliezen, schade oplopen of op een andere manier aangetast worden. In geen van deze gevallen heeft Koper recht op gratis herstel of reparatie en vervalt de garantie.
 4. Koper en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten.
 5. Een Koper kan ten gevolge van een hogere zuurgraad (van nature of door alcohol- of medicijngebruik) van haar huid eerder verkleuringen van Producten veroorzaken. Hiervoor is Qualityours als onderdeel van DATWORKS in geen geval aansprakelijk.

Artikel 15 - Productontwikkeling

Een opdracht aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS om een Product te ontwikkelen, houdt in beginsel in dat Qualityours als onderdeel van DATWORKS niet reeds in het bezit is van een standaard methode teneinde tot het Product te komen. Derhalve zal Qualityours als onderdeel van DATWORKS zich inspannen om een dergelijke methode te ontwikkelen. Qualityours als onderdeel van DATWORKS zal de te ontwikkelen methode testen en doorontwikkelen totdat het eindproduct aansluit bij de wensen van Opdrachtgever, e.e.a. voorzover is opgenomen in een tussen partijen gesloten overeenkomst. Indien een Product is ontwikkeld en de methode daarvan is (op)geleverd aan Opdrachtgever, zulks conform hetgeen in artikel 11, lid 4 is bepaald, is het risico vanaf dat moment voor Opdrachtgever.

Artikel 16 - Ontwikkelingswerkzaamheden

 1. Indien Qualityours als onderdeel van DATWORKS samen met Opdrachtgever een ontwikkelingstraject ingaat, werken partijen nauw met elkaar samen. Opdrachtgever kan in bepaalde gevallen er in het bijzonder voor verantwoordelijk zijn dat zij geschikte medewerkers en/of derden deel laat nemen aan deze trajecten in verband met de benodigde kennis en ervaring om het traject doeltreffend uit te laten voeren.
 2. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de behaalde resultaten door haar medewerkers en/of door haar aangewezen derden in het kader van een ontwikkelingstraject.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Qualityours als onderdeel van DATWORKS leiding geven aan het betreffende ontwikkelingsproject.
 4. Qualityours als onderdeel van DATWORKS dient door Opdrachtgever op de hoogte gesteld te worden van alle bijzondere voorschriften en/of wensen en in bepaalde gevallen van industriële en/of technische normen en andere vereisten die van belang zijn. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is nimmer verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van bescheiden en/of andere juridische documenten.

Artikel 17 - Ontwikkeling Producten

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Producten.
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Producten schriftelijk vast. Het Product wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Producten vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Het door Qualityours als onderdeel van DATWORKS ontwikkelde Product is opgeleverd indien Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor het Product binnen een maximale termijn van 7 (kalender)dagen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met het Product. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele gebreken vaststelt. Eventuele (herstel)werkzaamheden komen in beginsel voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Indien na de oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan het Product, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.
 6. Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van de ontwikkelingsmethode van het Product van Qualityours als onderdeel van DATWORKS, of elementen van het Product wil (laten) maken, dient Qualityours als onderdeel van DATWORKS hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Qualityours als onderdeel van DATWORKS.
 7. Indien Opdrachtgever akkoord dient te geven op een verzoek van Qualityours als onderdeel van DATWORKS, is de uiterlijke termijn om hierop te reageren 7 (kalender)dagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereageerd, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te hebben gegeven. Indien hierna toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden, kunnen hiervoor meerkosten gerekend worden. 

Artikel 18 - Opschorting en ontbinding

 1. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Qualityours als onderdeel van DATWORKS bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Qualityours als onderdeel van DATWORKS gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Qualityours als onderdeel van DATWORKS bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Qualityours als onderdeel van DATWORKS op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Qualityours als onderdeel van DATWORKS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Qualityours als onderdeel van DATWORKS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Qualityours als onderdeel van DATWORKS leidt tot aansprakelijkheid van Qualityours als onderdeel van DATWORKS jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Qualityours als onderdeel van DATWORKS in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Qualityours als onderdeel van DATWORKS is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Qualityours als onderdeel van DATWORKS en/of de fabrikant levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Qualityours als onderdeel van DATWORKS staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Qualityours als onderdeel van DATWORKS verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Qualityours als onderdeel van DATWORKS vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Qualityours als onderdeel van DATWORKS binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 20 - Overmacht

 1. Qualityours als onderdeel van DATWORKS is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Qualityours als onderdeel van DATWORKS, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Qualityours als onderdeel van DATWORKS en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Qualityours als onderdeel van DATWORKS buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Qualityours als onderdeel van DATWORKS heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Qualityours als onderdeel van DATWORKS haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Qualityours als onderdeel van DATWORKS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DATWORKS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Qualityours als onderdeel van DATWORKS verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 22 - Geheimhouding

 1. Qualityours als onderdeel van DATWORKS en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Qualityours als onderdeel van DATWORKS bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Qualityours als onderdeel van DATWORKS is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Qualityours als onderdeel van DATWORKS ontvangen inloggegevens van Social media accounts van Opdrachtgever. Qualityours als onderdeel van DATWORKS zal zich uitdrukkelijk onthouden van het delen van deze gegevens met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Qualityours als onderdeel van DATWORKS steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Qualityours als onderdeel van DATWORKS op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Qualityours als onderdeel van DATWORKS zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Qualityours als onderdeel van DATWORKS niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Qualityours als onderdeel van DATWORKS aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Qualityours als onderdeel van DATWORKS vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Qualityours als onderdeel van DATWORKS vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Qualityours als onderdeel van DATWORKS is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Qualityours als onderdeel van DATWORKS en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 Artikel 23 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Qualityours als onderdeel van DATWORKS berusten uitsluitend bij DATWORKS en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Qualityours als onderdeel van DATWORKS rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DATWORKS. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Qualityours als onderdeel van DATWORKS geleverde zaken, dient DATWORKS expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Qualityours als onderdeel van DATWORKS rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 24 - Boeteclausule

Elke inbreuk van Koper op de IE-rechten (en auteursrechten) (en/of op de Geheimhoudingsclausule in de zin van artikel 19) van DATWORKS., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 Artikel 25 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Qualityours als onderdeel van DATWORKS gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Qualityours als onderdeel van DATWORKS de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Qualityours als onderdeel van DATWORKS op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 26 - Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Qualityours als onderdeel van DATWORKS en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via qualityours@dat-works.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Qualityours als onderdeel van DATWORKS de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Qualityours als onderdeel van DATWORKS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 27 - Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Qualityours als onderdeel van DATWORKS en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Qualityours als onderdeel van DATWORKS heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Qualityours als onderdeel van DATWORKS en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 14 oktober 2021.